Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İletişim Bilgileri :

Şube Müdürü : Dr. Rifat ÖZALTIN
Telefon :  0 284 214 90 10-19
Dahili :  1103
Adres:  Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10-12 Merkez / Edirne


<< Gerekli formlar için tıklayınız >> 

Bağlı Bölümler:

 Görev Tanımları:

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 2. Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 3. Aile Hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 4. İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
 5. Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
 6. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 7. Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurum/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
 8. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayet ve taleplerini değerlendirmek.
 9. İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak; tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
 10. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,
 11. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
 12. Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 13. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
 14. Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek
 15. ASM gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.
 16. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği
 17. içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 18. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının
 19. toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
 20. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi ve
 21. güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
 22. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1. Aşama, 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 23. Aile hekimliğiyle ilgili verilerin temin edilmesi, incelenmesi, kontrol ve hesaplamaların yapılması, istatistik ve raporlamasını yapmak.
 24. Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde
 25. oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunu sağlanması için çalışmalar yapmak.
 26. Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.
 27. Aile hekimliği uygulamasını il düzeyinde tanıtmak ve il düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.
 28. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmalarının yapılması, verilerin analizi ve raporlanmasını yapmak.
 29. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği
 30. içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 31. Topluma yönelik sağlık hizmetlerini Kurumun vizyonu ve hedefleri doğrultusunda İlde yürütmek.
 32. Toplum Sağlığı Merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 33. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
 34. Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 35. İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 36. Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 37. Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 38. Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 39. Üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
 40. İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak,
 41. TSM personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.
 42. Halk Sağlığı Laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının ildeki koordinasyonunu ve Kurum Başkanlığıyla yazışmalarını yapmak.
 43. Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak, işbirliği yapmak.

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMASI İÇİN İŞLEM SIRASI;

25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’ünde belirlenen gruplardan aile hekimi tarafından talep edilen gruba ait tüm kriterlerin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.01.2011 tarih ve 2777 sayılı, 2011/3 Genelgesine ekli Aile Sağlığı Merkezi/Birimi Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehbere uygun olarak sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile birlikte İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvuru yapılır.

İlgili dosya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü  evrak kayıt biriminden kayıt alınarak Şahsen İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü birimine teslim edildiği tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğünün belirleyeceği bir tarihte değerlendirme  yapılır.

Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Başvuru Dosyasında;

 • İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne hitaben hangi grubun talep edildiğini, aile sağlığı merkezinde toplam kaç aile hekiminin çalıştığını ve talep edilen gruba ait tüm kriter tablosu ve  sağlandığını belirtir başvuru dilekçesi,

D GRUBU için;

 • Aile Hekimliği Bina Yerleşim Krokisi (Bekleme alanları dahil Alanlarının kullanım niteliği (22.0x.0xx poliklinik, aşı odası, emzirme odası gibi) ve büyüklüğünün m2 cinsinden belirtildiği, binanın tümünü kapsayan ve toplam kullanılan alanı da gösteren kroki),
 • Çalıştırılan temizlik personelinin;
  1. Sosyal güvenlik kuruluşuna giriş belgesi,
  2. Sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler,
  3. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise fatura,

C GRUBU için (D Grubu belgelerine ek olarak)

 • Aile hekimi başına (haftalık 10 saat) çalıştırılan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterin;
  1. Sosyal güvenlik kuruluşuna giriş belgesi,
  2. Sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler,
  3. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise fatura,
  4. Mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belge örnekleri,
  5. Çalışma çizelgesi(aile hekimi imzalı),
 • Jeneratör periyodik bakım evrakları,

B GRUBU için (C ve D Grubu belgelerine ek olarak)

 • Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı rahim içi araç uygulaması sertifikası örneği, Aile Hekiminin sertifikası yoksa;
  1. Aynı aile sağlığı merkezinde çalışan başka bir aile hekimi veya aile sağlığı elemanının bu hizmeti vereceğine dair taahhüt belgesi,
  2. Taahhüt eden sertifikalı aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sertifika örneği,
 • Defibrilatörün periyodik bakım ve kontrol evrakları,
 • Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından onaylanmış Aylık Esnek Mesai Çizelgeleri,

A GRUBU için (B, C ve D Grubu belgelerine ek olarak)

 

 • Her aile hekimi için ilave çalıştırılan bir ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterin;
  1. Sosyal güvenlik kuruluşuna giriş belgesi,
  2. Sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler,
  3. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise fatura,
  4. Mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belge örnekleri,
  5. Çalışma çizelgesi(aile hekimi imzalı),
 • ASM’de çalışan hekimler, sunduğu hizmetler, çalışma saatleri, eğitim materyalleri ve ASM’den nasıl hizmet alınabileceği konusunda bilgilerin bulunduğu internet adresini belirtir aile hekiminin imzaladığı belge,bulunması gerekmektedir
 • Başvuru dosyası eksik olan aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyası tamamlandıktan sonra gruplandırma değerlendirmesi yapılabilecektir.

 Başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber” esas alınarak, aile hekimliği birimlerinde değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme yapıldıktan sonra değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilecektir.

İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısınca onaylanarak dahil olduğu grubu belirlenen aile hekimliği biriminin gider ücreti onayı takip eden ilk ayda ödemeye esas alınacaktır.

 Grup değiştirmek amacıyla başvuruda bulunulan aile hekimliği birimi için, değerlendirme raporunun İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısınca onaylanma tarihinden itibaren üç aydan önce (birim değiştirmek suretiyle veya yeni başlayan aile hekimleri hariç olmak üzere) aynı yerle ilgili olarak yeniden grup değiştirmek için başvuruda bulunulamayacaktır.

GRUPLANDIRILMIŞ AİLE HEKİMLERİ
sıra no BİRİM KODLARI İLÇE ASM  AİLE HEKİMİNİN ADI SOYADI GRUBU
1 1 22.01.039 MERKEZ İSTASYON AHB ALPER TEKİN B
2 2 22.01.022 YENİİMARET AHB ARMAĞAN UYSAL
3 3 22.01.006 KIYIK ASM ERSAN  ESENKAL
4 22.01.018 ERSİN BERBER
5 22.01.004 ŞABAN KAYA
4 6 22.01.043 SERHAT ASM ÖZLEM ÖNAL C
7 22.01.044 FAZIL TEMEL SOYLU
5 8 22.01.014 BİNEVLER ASM ARZU İŞGÖR
9 22.01.015 ESMA GÜNDOĞDU
10 22.01.016 CİHAN KARACA
11 22.01.017 MELTEM SÖZER YAVUZ
6 12 22.01.026 ESENTEPE ASM CELALEDDİN TARIM
13 22.01.030 İBRAHİM ALADA
7 14 22.01.019 MURADİYE ASM M.İ.HALİL DUYAR A
15 22.01.020 MEHTAP BÜYÜK ATEŞ
16 22.01.021 ÖZLEM ÇELİK
8 17 22.01.040 KARAKASIM ASM ECE ILGIN ALADA
9 18 22.01.041 TOKİ ASM SERDA MALTEPE KİŞİOĞLU
19 22.01.042 LEVENT ÜÇÜNCÜ
10 20 22.01.036 SARAÇHANE ASM OĞUZHAN AKGÜL D
21 22.01.037 HAMİ TÜRKOĞLU
22 22.01.038 SEVİLAY YALÇIN BAŞARAN
11 23 22.01.029 KIRKPINAR ASM MAHMUT ÖZMEN B
24 22.01.032 K.ERGUN DOĞANER
12 25 22.09.006 UZUNKÖPRÜ UZUNKÖPRÜ
2 NOLU ASM
METİN BALLI
26 22.09.007 CEMİL TURAN
27 22.09.008 SABRİ ŞEN
28 22.09.009 FATOŞ TAYMEZ
29 22.09.010 MURAT DAYIOĞLU
13 30 22.09.001 UZUNKÖPRÜ
1 NOLU ASM
TAYLAN ÖNAL D
31 22.09.002 HASAN KARATAY
32 22.09.003 İBRAHİM KAYRAKOĞLU
33 22.09.004 EROL KARAGÖZ
34 22.09.005 FİKRİ YURDACAN
14 35 22.09.017 ÇÖPKÖY                        ASM MEYREM GÜZEL
36 22.09.018 GÖKHAN KAYA
15 37 22.09.015 KIRCASALİH ASM CUMHUR ÇETİN
38 22.09.016 MUSTAFA ERASLAN
16 67 22.09.011 UZUNKÖPRÜ 4 NOLU ASM DİLER ERDOĞDU GÜRKAN A
68 22.09.012 HASİP USLU
69 22.09.013 ZELİHA USLU
70 22.09.014 AHMET CAN SARIOĞLU
17 39 22.05.006 KEŞAN KEŞAN 2 NOLU ASM İBRAHİM HALİL TUNÇTÜRK A
40 22.05.007 BÜLENT KURT
41 22.05.008 PINAR DİNÇER
42 22.05.010 ALPARSLAN ENDİRÇE
18 43 22.05.003 KEŞAN 7 NOLU ASM ALİ BENLİOĞLU B
44 22.05.004 HASRET KURT
45 22.05.005 ŞENAY TUNA
19 46 22.05.023 ÇAMLICA ASM ARZU USANMAZ SÖKMEN
20 47 22.05.022 PAŞAYİĞİT ASM SEBAHATTİN PEHLİVANOĞLU
21 48 22.05.016 KEŞAN 3 NOLU ASM GÜLNİHAL ŞAPÇILI
49 22.05.012 İBRAHİM ŞAPÇILI
50 22.05.011 SONGÜL TAŞ
22 71 22.05.017 KEŞAN 4 NOLU ASM SİNEM KUZU A
72 22.05.018 GÜLDER AKTAN ESİM
73 22.05.019 DİDEM DİNÇMAN
74 22.05.020 ŞEREF ÇÖMLEKÇİOĞLU
75 22.05.021 SİBEL ÇÖMLEKÇİOĞLU
23 51 22.07.001 MERİÇ MERİÇ                         ASM HÜSEYİN DOĞAN D
52 22.07.002 İSMAİL MURAT ÖZGÜL
53 22.07.003 ERKAN TUNÇ
24 54 22.03.003 HAVSA HAVSA                         2 NOLU ASM VAHİT ENGİN D
55 22.03.004 EMİN HAFIZOĞLU
56 22.03.005 MUSTAFA GÜL
25 57 22.03.001 HAVSA                         1 NOLU ASM SEVAL HALLAÇ A
58 22.03.002 AHMET DEĞİRMENCİ
59 22.03.006 İLKER UYGUN
26 60 22.04.008 İPSALA YENİKARPUZLU ASM UĞURCAN TANÜLKÜ D
27 61 22.04.007 İBRİKTEPE ASM HAKAN DEMİREL A
28 76 22.04.006 ESETÇE ASM PINAR ÇUĞA YÜCEL
77 22.04.005 OĞUZ BALAT
29 62 22.08.001 SÜLOĞLU SÜLOĞLU ASM MÜMİN SEBAHATTİN SAĞLAM D
63 22.08.002 YUSUF SARIKAYA
64 22.08.003 SEHER ÖZGEN ÇİMEN
30 65 22.06.001 LALAPAŞA LALAPAŞA ASM EVŞEN ÇETİN
66 22.06.002 MUSTAFA OĞUZHAN
İLÇELER DAĞILIM ASM
D GRUBU C GRUBU B GRUBU A GRUBU TOPLAM
MERKEZ 1 3 4 3 11
UZUNKÖPRÜ 3 0 1 1 5
KEŞAN 0 0 4 2 6
HAVSA 1 0 0 1 2
MERİÇ 1 0 0 0 1
İPSALA 1 0 0 2 3
SÜLOĞLU 1 0 0 0 1
LALAPAŞA 1 0 0 0 1
TOPLAM 9 3 9 9 30
İLÇELER DAĞILIM AHB
D GRUBU C GRUBU B GRUBU A GRUBU TOPLAM
MERKEZ 3 8 7 6 24
UZUNKÖPRÜ 9 0 5 4 18
KEŞAN 0 0 8 9 17
HAVSA 3 0 0 3 6
MERİÇ 3 0 0 0 3
İPSALA 1 0 0 3 4
SÜLOĞLU 3 0 0 0 3
LALAPAŞA 2 0 0 0 2
TOPLAM 24 8 20 25 77

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed