Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi

<< Gerekli formlar için tıklayınız >>

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Biriminin Görevleri

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2) Şube müdürlüğünü ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili şube müdürlüğü ile işbirliği yaparak sağlamak.
4) İl’de yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
5) Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
6) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
7) Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında
belge toplamak, değerlendirmek ve kurumları/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
8) Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.
9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.
10) Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
11) İlgili şube müdürlükleri ve istatistik şube müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Aile Hekimleri telefon rehberi

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME TALEP DİLEKÇESİ

EK – 1 ASM İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK – 2 AHB İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

Gezici Sağlık Hizmet Program Değişiklik Listesi

Gezici Sağlık Hizmeti Denetim Formu

Mobil Hizmet Denetim Formu

Müracaat formu öncelik

Müracaat formu dr kişisel bilgiler

Müracaat formu hekim

Müracaat formu aile hekimi

Tabela_KaşŸe

Comments are closed